Start / Entreprenörsskap och kreativitet / På jakt efter alternativ energi

På jakt efter alternativ energi

Nöden är uppfinningarnas moder. Vattenfall har utforskat och experimenterat med många alternativa energilösningar. Både hur man kan spara energi och använda nya energikällor.

Sverige har vid flera tillfällen drabbats av energikriser. Den kanske allvarligaste inträffade 1973, i samband med den arabisk-israeliska konflikten. Då steg oljepriset med 400 procent i ett enda slag. Ytterligare en oljekris inträffade 1979, i samband med revolutionen i Iran. Sådana kriser gav upphov till nya idéer om hur man kan spara el och hitta nya energikällor.

"Uppdrag 2000"
"Uppdrag 2000"
Vattenfalls projekt Uppdrag 2000 var ett omfattande projekt om energieffektivisering mellan 1986 och 1990. Syftet var att genom främst fullskaleförsök i verkligheten göra en realistisk bedömning av hur mycket el som gick att spara. Man undersökte bland annat hur energihushållningen kunde påverkas genom ett förändrat beteende. Vattenfall satsade under fyra år närmare 400 miljoner kronor på Uppdrag 2000. Genom projektet fick man stor kunskap om kundernas önskemål och vilka möjligheter det fanns för energihushållning. Vattenfall fick mycket god publicitet, inte minst lokalt där olika projekt bedrevs. Slutsatsen av Uppdrag 2000 blev att det gick att spara 8–17 procent el, och då räknade man inte in den elintensiva industrin där det fanns en stor ytterligare potential.

Solenergiprojektet

Uppdrag 2000 föregicks i början av 1980-talet av ”Projektet för solenergi och värmepumpar”, ”Solenergiprojektet” allmänt kallat. Efter oljekriserna på 1970-talet presenterade Sveriges regering i 1979 års energiproposition förslag på oljebesparande åtgärder, bland annat utökad fjärrvärme, solvärme och överföring av varmvatten från kärnkraftverk. Vattenfall fick i uppdrag att utveckla, utvärdera och "i praktiskt bruk införa teknik och produkter som krävs för att göra solenergin kommersiellt tillgänglig för uppvärmningsändamål".

Värmepumpstekniken var då en spännande men relativt okänd teknik. Vattenfall tolkade sitt uppdrag som att också satsningar på värmepumpar ingick i det, eftersom värmen som upptas från luft och mark med värmepumpar de facto är solenergi. Med en värmepump går det att förse byggnader med både energisnål och miljövänlig värme.

Chef för detta projekt blev Bengt Nordström, som då var Vattenfalls planeringsdirektör. Nordström hade taktiskt nog initierat Vattenfalls första satsningar på värmepumpar redan före första oljekrisen, och varit pådrivande för värmepumpar inom Vattenfall under hela 1970-talet.

Mellan 1979 och 1987 satsade Vattenfall runt 600 miljoner kronor (i dagens penningvärde) på Solenergiprojektet, som inriktades på fullskaliga installationer – inte teoretiska studier. Vattenfall stöttade utvecklingen av värmepumpar i alla storlekar – från små värmepumpar för fristående småhus till stora värmepumpar för kommunala fjärrvärmeanläggningar. Ambitionen var att hjälpa de svenska tillverkarna att ta fram mer effektiva, driftssäkra och konkurrenskraftiga värmepumpar. Vattenfalls insatser fick snart resultat. Redan i början av decenniet fanns 100 000 värmepumpinstallationer i landet.

Genom Vattenfalls initiativ ökade framförallt antalet stora värmepumpar kraftigt under 1980-talet. Än idag finns de största värmepumparna i världen installerade i Sverige. Men även marknaden för små värmepumpar steg markant.

Vattenfall bildade också 1980 ett forskningsråd för solenergi och värmepumpar. Rådets uppgift var att bidra med nya idéer och nyttiga inslag. I rådet ingick förutom Bengt Nordström bland annat representanter från Stiftelsen Bergsteknisk forskning, Värmeverksföreningen och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Uppvärmningsområdet i Sverige har sedan 1970-talet genomgått en genomgripande omvandling. I början av 1970-talet skedde 75 procent av uppvärmningen med olja. I dag är det bara någon enstaka procentenhet. Sannolikt har Vattenfalls projekt haft en viktig inverkan på värmepumparnas utbredning i Sverige. På den svenska villamarknaden finns idag flest antal värmepumpar i världen.

 

Luftvärmepump, resultat från ett års drift
Luftvärmepump, resultat från ett års drift
Utställningar ger utförligare information
Utställningar ger utförligare information

Bioenergiprojektet

Biobränsle har länge varit en viktig energikälla för Vattenfall. År 1991 inledde Vattenfall ett omfattande bioenergiprojekt för att kartlägga om biobränslen kunde bidra till att ersätta kärnkraften. Projektet engagerade personer med vitt skilda kompetenser och Vattenfall byggde upp en bred kunskapsbas internt. Efter trepartiuppgörelsen 1991, när kravet togs bort på att avveckla två kärnkraftaggregat redan 1995 och 1996, blev det inte lika bråttom att hitta alternativ. Biobränsleprojektet ändrade då inriktning. Man fokuserade mer på att öka kunskapen om hela biobränslecykeln – från bränsleuttag till askåterföring. Biobränsleprojektet ledde aldrig fram till att biobränsle började användas enbart för elproduktion, utan kunskaperna har i stället kommit värmeproduktionen tillgodo.

Produktion av biogas
Produktion av biogas
"Vedaska i skogen"
"Vedaska i skogen"

Andra alternativ

Ett mer udda projekt inleddes efter oljekrisen 1973–74, när Vattenfall gjorde nya försök med torv som bränsle. Torv hade använts tidigare, men när oljan var billig på 1960-talet upphörde användningen. Vattenfall utförde i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet omfattande utredningar, på regeringens uppdrag, om torveldade värme- och kraftvärmeverk i hela landet. Vattenfall deltog också i flera utvecklingsprojekt för brytning och eldning av torv, men någon större verksamhet blev det aldrig. Förutom att kraftvärmeverket i Uppsala fortfarande använder torv som bränsle.

Brytning av grästorv
Brytning av grästorv
Uppsala värmekraftverk
Uppsala värmekraftverk

Bränsleceller var under en period ”hett” inom energibranschen, men intresset svalnade snart betydligt. Vattenfall genomförde under början av 1990-talet ett par mindre installationer, bland annat i Solna och i Varberg.

Vattenfall har även experimenterat med solenergi, men i mindre omfattning. I laboratoriet i Älvkarleby genomfördes många tester av solfångare för värmeproduktion och solceller för el.

En värmepump till Drottningholms slott och kungafamiljen

Invigning av Vattenfalls bränslecell i Varberg 1993

Nästa artikel: Det smarta hemmet
Visa alla artiklar i Entreprenörsskap och kreativitet
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8