Start / Företaget och människorna / Kraftkontroll – styr och ställer över kraften

Kraftkontroll – styr och ställer över kraften

Ett kraftsystem måste övervakas och styras dygnet runt. Produktionen av el måste i varje ögonblick motsvara förbrukningen. Samtidigt måste Vattenfall se till att utnyttja sina olika kraftverk så optimalt som möjligt. För att klara allt detta finns Kraftkontroll, en enhet som utvecklats i takt med – och ibland före – sin tid. För Kraftkontroll utvecklades till exempel en teknik som fick betydelse för Internets grunder.

Kontrollrum från 1959
Kontrollrum från 1959
Vattenfalls centrala kontrollrum – från början av 1950-talet med namnet Kraftkontroll – växte fram successivt. Redan 1930 fanns vid huvudkontoret, då i centrala Stockholm, en vakthavande ingenjör (vhi) som skötte driftledningen av Vattenfalls sammankopplade nät. Våren 1938 blev hela Sveriges elnät sammankopplat. Förutom samordningen av Vattenfalls produktion, fick Kraftkontroll då också ansvar för att sköta balansen mellan produktion och förbrukning, det vill säga frekvenshållning, synkrontid med mera, för hela det svenska kraftsystemet.  

På 1930-, 1940- och 1950-talet fanns vhi på Kraftkontroll endast dagtid och hade på natten beredskap, först i hemmet men så småningom i en lägenhet hos Kraftkontroll. Inför natten gavs nattorder till en lämplig kraftstation med uppdrag att hålla frekvensen, det vill säga balans mellan konsumtion och produktion, med hjälp av egen och andra stationer.

Kraftkontroll tar över fler uppgifter

Vid flytten av Vattenfalls huvudkontor till Råcksta 1962 infördes treskift för kontrollrumsingenjörerna. Frekvenshållningen och produktionsändringar kunde då hanteras av Kraftkontroll under hela dygnet. Telefon användes fortfarande för att beordra start, stopp eller reglering av vattenkraften. Frekvensansvaret kom också att växa till att omfatta hela Norden eftersom länderna knöts ihop mer och mer med kraftledningar och kablar. 

Kontrollrum från 1971
Kontrollrum från 1971
Men det var inte alltid det gick bra. En kväll mörklade den unge vhi Gunnar Ålfors Norges huvudstad Oslo genom en ofullständig order till driftcentralen i Stenkullen. Nästa morgon trodde han att det skulle bli en rejäl uppsträckning. Men chefen, Lars Gustafsson, sa att han en gång mörklagt Köpenhamn på liknande vis. Så Gunnar blev förlåten. Att Gunnar under natten skrivit en ny instruktion som tog bort risken för att samma sak skulle hända igen, kan också ha bidragit till förlåtelsen. Det var bara för Lars att skriva under.

Julkort med Kraftkontrollpersonalen från 1971
Julkort med Kraftkontrollpersonalen från 1971
Flerårs-, års- och säsongsplaneringen gjordes på huvudkontoret medan kraftbalansen för kommande vecka gjordes av någon av ett fåtal mycket erfarna ingenjörer, kallad ”gul” vhi. Dygnsplaneringen sköttes av två vhi. En av dessa fanns på plats hela tiden så det blev många arbetstimmar när två personer skulle dela på veckans 168 timmar.  De var ständigt i tjänst och sov på natten i en lägenhet intill Kraftkontroll om inget anmärkningsvärt hände. 

Vhi svarade även för driften av stamnätet. Han (för det var alltid en han) gjorde också upp alla elkraftaffärer med andra elproducenter både inom och utom Sverige. Prissättningen byggde på huvudprincipen ”lika delad vinst”.  

Mest intensivt engagerades Kraftkontroll vid driftstörningar. Vid större sådana blev uppmärksamheten från omvärlden, inte minst massmedia, stor. Samma sak gällde vid extrema väderförhållanden som påverkade kraftbalansen.

Nya krav leder till TIDAS och stor ombyggnad 

Tidas invigs 1977
Tidas invigs 1977
TIDAS (Total Integrated Data Acquisition System) var ett mycket omfattande projekt för att få bättre övervakning och styrning av kraftsystemet. Det var världens första kommersiella internetliknande system. Det beställdes av Vattenfall och levererades av Asea och TRW Controls Operations. Projektet är ytterligare ett exempel på ett lyckat samarbete mellan Vattenfall och Asea. Asea kunde använda sig av erfarenheterna från TIDAS för att erövra världsmarknaden med sina stora driftcentralsystem.

TIDAS bidrog till utvecklingen av Internet! Asea hittade nämligen en lösning på hur vägvalet skulle styras (adaptiv routing) för informationspaketen (packet-switching). Man vidareutvecklade de lösningar som arbetats fram i ARPA-net, experimentnätverket mellan några amerikanska universitet som brukar betraktas som internets ursprung,

Kontrollrum från 1981
Kontrollrum från 1981
TIDAS invigdes av energiministern 1977, åtta år efter att Vattenfall börjat skissa på offertunderlaget. För Kraftkontroll innebar TIDAS en revolution. Man behövde inte hämta information via telefon. I stället hade man direkt tillgång till alla uppgifter. TIDAS innebar också datoriserad lagring och bearbetning av driftdata, utskrift av dygnsrapporter och ekonomisk avräkning.

Nya förutsättningar – bolagisering, avreglering och vindkraft

Julkort med Kraftkontrollpersonalen från 1993
Julkort med Kraftkontrollpersonalen från 1993
Från 1992, när Vattenfall bolagiserades och affärsverket Svenska Kraftnät (SvK) bildades, var Kraftkontroll uppdelad mellan Vattenfall AB och SvK. I början satt personal från båda företagen i samma kontrollrum. SvK flyttade sedan till eget kontrollrum. Vattenfall hade dock även fortsättningsvis en entreprenad från SvK att hantera frekvenshållningen under en övergångstid. 

Efter att elmarknaden avreglerats och en nordisk elbörs etablerats 1996, har de traditionella arbetsuppgifterna för Kraftkontroll utökats med att lämna köp- och säljbud till börsen. Dessutom lämnas bud för upp- och nedreglering av produktion till SvK på den så kallade balansmarknaden. 

Den ökande volymen av förnybar och varierande produktion, främst vindkraft, ställer nu nya krav på Kraftkontroll. Men nya förutsättningar är något som Kraftkontroll alltid haft att anpassa sig till, så kunnandet och vanan finns.

Kontrollrum från 1998
Kontrollrum från 1998

Nordiskt samarbete på 1980-talet

Datorstyrd planering 1957

Kraftkontroll i Råcksta 1969

Kraftkontroll i Råcksta på 1970-talet

Kraftkontroll i Råcksta 1985

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8