Start / En ny vardag med el / Konsten att mäta och ta betalt för el

Konsten att mäta och ta betalt för el

Elkundens inställning till elleveransen har ändrats från att ha varit en omvälvande händelse i livsmönstret när elektrifieringen började till att bli en självklarhet när man trycker på knappen. Men elräkningen var länge ett snårigt och svårbegripligt dokument som skapade stor frustration. Med dagens teknik har räkningen blivit lättare att förstå, men det finns fortfarande möjligheter till förbättring. 

El i hemmet
El i hemmet
När Thomas Alva Edison började leverera el på Manhattan 1882 tog han betalt för varje lampa som kunden hade i sin bostad. Det var enkelt och begripligt. I Sverige fanns också sådana lösningar. Men när elen började användas även för andra ändamål så blev det knepigare.  Vattenfall införde på 20-talet en bygdetaxa som hade olika delar beroende på arealen odlad jord, installerad motoreffekt och antalet ljuspunkter. För större kunder utvecklades efterhand mer avancerade tariffer.  Tariffernas utformning var en stor och viktig fråga för alla elföretag. Ett exempel på betydelsen och komplexiteten är att Svenska Elverksföreningen 1978 sammanställde en rapport om principer för eltariffer i 24 länder. 

Unik styrning av elprisnivån

Före avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 var distribution och försäljning av el ett monopol. Risken var då att elleverantören kunde sträva efter att ta ut högsta möjliga pris. Därför fanns det i de flesta länder en statlig elprisreglering. Men Vattenfall styrdes inte efter vinstmaximering . Ambitionen för ägaren, svenska staten, var i stället att Vattenfall skulle leverera el till lägsta möjliga kostnad och samtidigt både skaffa kapital till en kraftig expansion och uppfylla lönsamhetskravet. 

Kabelskåp i Bjurfors
Kabelskåp i Bjurfors
Vattenfalls tariffer kom därför att i praktiken utgöra ett tak som ingen elsäljare, mer än marginellt, tordes överskrida med hänsyn till kundernas reaktion. Denna form av indirekt statlig styrning av elpriset var obyråkratisk och unik i ett internationellt perspektiv. Vattenfall fick alltså tidigt ett starkt inflytande på elprisnivån i Sverige. Denna roll accentuerades under mellankrigstiden när samkörningen mellan landets olika elkraftsystem intensifierades. Efter denna period kan man tala om Vattenfall som prisledare för högspänningstarifferna, dvs. de som gällde för elleveranser till större kunder. 

Efter avregleringen 1996 sker prissättningen på ett helt annorlunda sätt. Elpriset är konkurrensutsatt och oreglerat, medan kostnaden för näten, som fortfarande är ett monopol, övervakas av myndigheter, för närvarande Energimarknadsinspektionen.

Sverige i framkant på modern mätning

För att kunna ta betalt för elen måste den mätas. Sedan början av 1900-talet har mekaniska mätare använts. Dessa var mycket robusta men blev alltmer omoderna. De skulle avläsas manuellt en gång per år vilket medförde kostnader. I t.ex. USA blev kostnaden ännu högre eftersom avläsning där skulle ske en gång per månad. Detta tvingade fram en utveckling mot elektroniska mätare som dessutom kunde avläsas centralt.

Modern elmätare
Modern elmätare
Mätarfrågan blev het när elmarknaden avreglerades 1996. Hur skulle man nu ta betalt? De första åren måste mindre kunder som ville byta leverantör betala 2500 SEK för en mätare som kunde registrera elanvändningen timme för timme. Detta ansågs motiverat för att varje elleverantör skulle få en exakt uppgift om vad kunderna hade förbrukat. Givetvis var den höga mätarkostnaden för kunderna inte något som stimulerade konkurrensen. Den 1 november 1999 slopades därför kravet på timmätning för småkunder och i stället baserades den så kallade avräkningen på schablonförbrukningar hos olika kundkategorier.  

Men fortfarande dominerade mätare som måste avläsas på plats en gång per år. Resultatet blev obegripliga elräkningar med preliminära bedömningar av elförbrukningen. För att göra det möjligt för kunden att förstå sin elanvändning infördes därför i början av 2000-talet en lag som sa att senast 1 juli 2009 måste kundernas elförbrukning kunna redovisas månadsvis. Följden blev en snabb teknisk utveckling som nu har gjort att Sverige är ett av få länder i världen med fjärravlästa elmätare för alla kunder. Vattenfalls kunder fick dessutom sina nya elmätare långt före slutdatumet 2009. Och från och med 2012 kan kunder som handlar sin el på timbasis kostnadsfritt begära mätare med timmätning.  

 

Prispolitik 1987

Nästa artikel: 2000-talet - marknadsföring i motvind
Visa alla artiklar i En ny vardag med el
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8